Algemene Verkoopvoorwaarden

Onze algemene verkoopvoorwaarden

1. Er gebeurt geen levering aan eindverbruikers
We kunnen geen bestellingen van privéklanten/eindverbruikers in aanmerking nehmen. Graag noemen we op aanvraag een passend handelaar in de buurt van de woonplaats van de prospect.

2. Algemeen/sluiting van de contract
De koopcontract komt tot stand als de German Riding GmbH het order door levering van de goederen ofwel door toezending van een orderbevestiging in tekstvorm heeft aangenomen.


3. Prijzen en betalingsvoorwaarden
3.1. Voor de levering zijn de catalogusprijzen op het tijdstip van bestelling geldig.
3.2. Al prijsopgaven zijn netto zonder 19% belasting op de toegevoegde waarde en zijn exclusief een verzendkosten lumpsum van 3,99 Euro per levering per pakket bij gewonen bestellingen. Bij anderen bestel types zijn zo nodig met de verzending samengaande kosten (douane afhandeling, rembours, etc) verbonden.
Vooral, als het gaat om grotere bestellingen en mee-import in opdracht van de klant.
Naargelang van verzendingsmanier berekenen de verzendkosten in afhankelijkheid van maat, land, zwaarte en aantal van de pakketen. De precise aantal van pakketen staat op dit moment vast als de factuur geschreven wordt.
Al prijsvermedingen aan de koopman verstaan zich puur netto vanaf het lager in Fürstenberg of vermelde opslaagplaats.
3.3. Onze rekeningen zijn in zover niet anders schriftelijk overeengekomen meteen en zonder aftrek te betalen.
Betalingen, die na een termijn van 8 dagen niet bij ons aangekomen zijn, bevinden zich in achterstand en we behouden ons voor, de rente wegens de laatste betaling te berekenen.
Bij het automatische incasso verlenen wij 2% betalingskorting vanaf en waarde van de goederen van 100 Euro.
De intrek gebeurd één tot acht dagen nadat de goederen verzonden worden zijn.
Dit geldt niet voor speciale aanbiedingen, acties of bijzondere bestellingeen, mee-import.
Automatische overschrijdingen mogen in geen geval teruggegeven worden. Als een handel ten dele of helemaal niet totstandkomen, overmaken weh et evenredige geld meteen terug.
Als automatische overschirjdingen toch teruggegeven worden, zo is de klant aansprakelijk voor de ontstane kosten, inbegrepen tarieven van banken.
Een betaling geldt eerst dan als gebeurt, wanneer de German Riding GmbH over de bedrag kan beschikken.
In het geval van verzaking van betaling zijn we bevoegd voor ondernemers ter hoogte van 8% over het desbetreffende basis rente van de de EZB volgens disconto-overgangswet te berekenen.
Wissels of cheques worden alleen volgens overeenkomst en in voorwaardelijke betaling in ontvangst genomen en zijn eerst na inning geldig als betaling.
Korting en incassokosten gaan ten laste van de besteller.
Voor de vertoon op tijd kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
3.4. Ondernemers komen terughoudingsrechten alleen toe, voor zover als wier tegen eis op hetzelfde contractuele relatie berust en dit rechtsgeldig geconstateerd of door ons erkend werd.


4. Levertijd
4.1. Ieder artikel, welke bij ons vanaf opslag meteen beschikbaar is, wordt doorgaans binnen 24 uur na ontvangst van betaling verzonden.
Als artikelen niet meteen beschikbaar zijn, zo dat zich de levertijd vertraagd, werd de German Riding GmbH de klant daarover meeteen voorlichten.
4.2. De overeengekomen levertijd begint met de onweersproken of bevestigden bestelling.
4.3. De levertijd verlengd zich indien nodig om de tijd tot de koper alle aangaves en gegevens overhandigd heeft, welke voor de verrichting van de opdracht nodig zijn.
4.4. Vertraging van de levering, die door wettelijke of officiële bepalingen (b.v. import en export beperkingen) veroorzaakt worden en niet door ons te verdedigen is, verlengen de levertijd naar evenredigheid van de duur dusdaniger obstakels.
Wier begin en eind wordt door ons in belangrijke gevallen meteen aan de koper gemeld.
4.5. Komen wij met de levering in achterstand, zo is onze schadevergoedingsplicht in het geval van matige nalatigheid op de voorzienbare schade beperkt.
Verregaande schadevergoedingseisen bestaan alleen, als de vertraging in opzet of grove nalatigheid berust.


5. Levering, verzending, overgang van gevaar
5.1. Gedeeltelijke levering door ons zijn toegestaan, zover dit draaglijk is voor de koper.
5.2. De verzendingsmnier, der verzendingsweg en het met de verzending belastte bedrijf kunne we naar onze keuze bepalen.
5.3. De gavaar passeerd naar de koper, zodra de zending met de leverings voorwerpen aan de koper overhandigd wordt.
De koper moet zowel duidelijke als ook eventueel geconstateerde transportbeschadigingen bij de vervoerder of de vrachtrijder meteen terechtwijzen en dit vervolgens ook aan de German Riding GmbH melden, om eisen geldig doen te kunnen.
Leveringen aan de klant worden door ons principieel verzekerd.
Leveringen aan de ondernemer worden door ons op gevaar en risico van de ondernemer verstuurd, behoudens dat deze ons met de opgave van een verzekering namens hem belast.
5.4. Terugleveringen: terugzendingen hebben in ieder evak vrij te gebeuren. Onvrije terugzendingen worden in geen geval aangenomen.
Terugzendingskosten, die wij te verdedigen hebben worden vergoed of crediteerd.


6. De weigering als acceptatie
6.1. Neemt een koper, die niet verbruiker in de zin van §13 BGB is, de verkochte goederen niet af, zo zijn we bevoegd, naar keuze op afname te bestaan of tenminste 15% van de koopsum als lumpsum voor schadens- en bestedigingsvergoeding te eisen, als de koper aantoond, dat een schade niet of in lichte mate ontstaan is.
6.2. Ook moet de koper de kosten van de terugzending betalen. Deze zijn evenredig aan de verzendingskosten in het originale factuur, maar worden bovenop berekend.
6.3. In het geval van een schade in buitengewone hoogte behouden we ons het recht voor, deze geldig te doen.
6.4. Voor de duur van de vertraging van acceptatie van de koper is de German Riding GmbH bevoegd de leverings voorwerpen op gevaar van de koper bij zich of bij een expeditie of een entrepothouder op te slaan.
Tijdens de duur van de acceptatie vertraging heeft de koper aan de German Riding GmbH voor de opkomende opslagkosten zonder verder bewijs per maand een lumpsum van 15 Euro te betalen.
De globale vergoeding mindert zich in de mate, als de klant kan bewijzen, dat bestedigingen of een schade niet ontstaan is.
In het geval van hogere opslagkosten, behouden we ons het recht voor, deze geldig te maken.


7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. We behouden ons het eigendom aan de koopzaak tot de volledige betaling van alle vorderingen uit de leveringscontract inbegrepen bijkomende vorderingen (b.v. wisselkosten, financieringskosten, rente, enz.) voor.
Bij in strijd met het verdrag gedrag van de koper zijn we bevoegd, het voorwerp van de koop terug te eisen.
In de intrekking alsook in de panding het voorwerp van voorbehoud ligt geen aftreden van het contract.
7.2. Bij pandingen of overige inbreuken van derden heeft de koper ons meteen schriftelijk in te lichten.
7.3. Een verwerking of vervorming van het voorwerp van de koop door de koper wordt immer voor ons verricht.
Wordt het voorwerp van de koop met andere, ons niet behorend voorwerpen verwerkt, zo verkrijgen we het medeeigendom aan de nieuwe zaak in verhouding van de waarde van het voorwerp van de koop tot de andere verwerkte voorwerpen op de tijd van verwerking.
7.4. De koper is bevoegd de goederen in de gewone handel verder tew verkopen.
Maar hij treedt nu al van alle eisen tegenover zijn afnemer of derde uit de verderverkoop in hoogte van de Faktura-eindbedrag aan ons af.


8. Aansprakelijkheid/disclaimer
8.1. Gewoon, foutloos geleverde goederen kunnen niet teruggenomen worden.
8.2. Da aansprakelijkheid vervald, als de koper inbreuken en/of reparaties aan apparaten verricht of door personen verrichten laat, die niet van de German Riding GmbH erkend werd, voorzover de opgetreden tekort darop brust.
8.3. Duidelijke gebreken zijn meteen, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de levering schriftelijk aan te geven; anders zijn hiervandaan alle gebrekeisen uitgesloten.
In de zakelijke verkeer zijn aanvullend de §§377, 378 HGB geldig.
8.4. Voor zover een gebrek aan het voorwerp van de koop binnen een jaar na leverdatum optrad, is de verbruiker naar zijn keuze ter invordering van zijn recht op uitbanning van gebreken of levering van gebreken vrije goederen bevoegd (Nakoming).
In het kader van de levering van gebreken vrije goederen geldt de ruil in betere producten al nu als geaccpeteerd.
Is de gekozen vorm van nakoming met onevenredig hoge kosten verbonden, beperkt zich de eis op de telkens verbleven vorm van nakoming.
Verregaande rechten, vooral ongedaan making van het koopverdrag kunnen alleen na afloop van een reselijke termijn ter nakoming of de tweemalige mislukken van de nakoming geldig gedaan worden.

8.5. Na afloop van het eerste jaar is de eis doorgaans op bijwering beperkt, omdat branche specifiek de optredende kosten onevenredig hoog zijn (§439 II BGB).
Zou de German Riding GmbH in het kader van de bijwerking een ruil in een beter product doen, geldt deze nu al als accepteerd. Verregaande rechten, vooral de ongedaan making van het koopverdrag of de mindering van de koopprijs kunnen alleen na afloop van een redelijke termijn ter nakomin of de tweemalige mislukken van de nakoming geldig gedaan worden.

8.6. Gaat het bij de koper om een ondernemer, zo zijn we binnen een jaar na leverdatum na ons keuze ter eliminatie van de gebreken of levering van gebreken vrije goederen in de zin van §439 BGB bevoegd.
Na afloop van een jaar vanaf leverdatum beperken zich zijn aansprekelijkheidseiesen op eliminatie van de gebreken of WOZ-waarde creditering naar onze keuze.
Zou de ondernemer bestedigingskosten vervanging in de zin van §478 II BGB eisen, beperkt zich deze tot max. 2% van het origine waarde van de goederen. Eisen, die op §478 BGB teruggaan, zijn door de 24-maandige aansprakelijkheid voor ondernemers naar 8.1. behandeld in de zin van de gelijkwaardige vergelijk naar §478 IV S. 1 BGB.
8.7. Door een ruil in het kader van de aansprakelijkheid/garantie treden geen nieuwe aansprakleijkheids-/garantietermijnen in werking; §203 BGB blijft onangetast.
8.8. Met uitzondering van de aanprakelijkheid voor een verwonding van leven, lichaam en gezondheid zijn verregaande eisen van de koper – gelijk uit welke rechtsreden – uitgesloten, zover niet expliciet iets anders overeengekomen werd.
We zijn daarom niet voor gebreken, die niet onmiddelbaar aan het voorwerp van levering ontstaan zijn, aansprakelijk; inbijzonder zijn we niet aansprakelijk voor gederfd winst of overige vermogens nadelen van de koper.
Vooruitstekend vrijmaking van aansprakelijkheid is niet geldig, zover het gebreken in opzet, grove nalatigheid of missen van een beloofde eigenschap, verwonding contractueler plichten, vertraging van prestatie, onmogelijkheid, als ook eisen naar §§1, 4 van het Produkthaftungsgesetzes berust.
Voor de herinrichting van gegevens zijn we niet aansprakelijk, tenzij we de verlies met opzet of groof nalatig veroorzaakt hebben en de koper zekergesteld heeft, dat een back-up gebeurt is, zodanigdat de gegevens met een evenredig besteding gereconstureerd kunnen worden.
8.9. Ter afhandeling van aansprakelijkheidseisen kunt u de opmerkingen in onze actuele, ieder levering bijliggende terugzendings- en serviceinformaties in acht nemen.


9. Dropshipping
9.1. In de zin van de aansprakelijkheid en de disclaimer wordt gewoon en foutloos geleverde goederen niet terug genomen. Derhalve ligt het verkooprisico in volle omvang bij de opdrachtgever (verkoper).
9.2. Bij niet behagen of niet passen van het product overneemt de opdrachtgever de omwisseling- en terugnamegarantie.
9.3. In individuele gevallen kan een terugname gebeuren. Deze gebeurt alleen onder beding van dat het artikel in perfecte sen ongebuikte staat is. Voor de terugname wordt in dit geval administratiekosten van 15% van het netto prijs van het teruggestuurde artikel opeisbaar.
9.4. De terugzending gebeurt in volle omvang op risico van de opdrachtgever.

10. Aftreden bij verslechtering van het vermogen
We kunnen van het verdrag terugtreden, als ons een deconfiture, de epening van een faillissement of een akkordingprocedure, de afwijzing van het faillesments bij ontstetenis van massa, wissel- of chequecontestaties of door andere concrete houvasten over de verslechtering in de vermogens verhouding van de koper bekend worden.


11. Software, literatuur
Bij leveringen van software zijn boven ons eigen bedingen uit de bijzondere licentie en overige bedingen van de fabrikant geldig. Met de ontvangst van de software herkent de koper wier gelding explicit aan.


12. Gebruik van klantengegevens
We zijn bevoegd, alle gegevens, de zakenrelatie met de klant betreffend, volgens de Bundesdatenschutzgesetz te verwerken. U ontvangt van ons in onregelmatigheid informatie per email, fax enz. welke u vanzelfsprekend altijd weerspreken kunt.


13. Uitvoervergunning
Eventueel voor de export van de gelverde goederen benodigde goedkeuring van het Bundesamtes für gewerbliche Wirtschaft in Eschborn/Taunus zijn van de koper in eigen naam en op eigen rekening te achterhalen. De ontzegging van een dergelijke uitvoervergunning bevoegd de koper niet van het verdrag terug te treden.


14. Rechtsgebied,
deel ineffectiviteit, toepasselijk recht
14.1. In de zakelijke omgang met kooplui en met rechtspersonen van het openbare recht, wordt als rechtsgebied voor alle uit het verdrag voortkomenden geschillen, inclusief wissel- en chequeklachten, Zehdenick (Brandenburg) overeengekomen; we zijn ook bevoegd aan de vestiging van de koper te eisen.
14.2. Bij ineffectiviteit individueler bedingen van het leveringsvedrag of van deze algemene verkoopvoorwaarden blijven de overige bedingen verder geldig.
14.3. In de zakelijke relatie met verbruikers binnen de Europese Unie kan ook het recht aan de woonplaats van de verbruiker toepasbaar zijn, zover het gaat om dwingend verbruikersrechtelijke bedingen.


15. Beelden, logo
Alle beelden en het logo van German Riding mogen van ruitersportzakken ter verkoop bevordering van de producten van German Riding gebruikt worden.